Ważne zmiany w Kodeksie Pracy! Od 7 kwietnia!

Od 7 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie ważne zmiany w Kodeksie pracy, które wprowadzą nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz umów o pracę. Co dokładnie ulegnie zmianie i jakie będą skutki tych zmian dla pracowników i pracodawców?

Praca zdalna

Jedną z najważniejszych zmian, która wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 roku, jest wprowadzenie definicji pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Według nowych przepisów, praca zdalna to forma wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy lub innym miejscem, w którym pracownik zwykle wykonuje pracę. W związku z tym pracownik, który wykonuje pracę zdalną, będzie miał prawo do takich samych wynagrodzeń i świadczeń, jakie przysługiwałyby mu przy wykonywaniu pracy w siedzibie pracodawcy.

Wprowadzenie definicji pracy zdalnej do Kodeksu pracy wiąże się również z innymi zmianami. Pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia pracownikowi zdalnemu odpowiedniego wyposażenia oraz narzędzi do pracy, takich jak urządzenia techniczne czy oprogramowanie. Praca zdalna będzie również podlegać kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie miała obowiązek realizować swoje działania niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Umowy o pracę

Możliwość wnioskowania o zmianę rodzaju umowy

Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzą również nowe regulacje dotyczące umów o pracę. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. W ramach tej zmiany pracownik będzie miał prawo zwrócić się do pracodawcy o zmianę rodzaju pracy lub zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zwiększenie ochrony przed niekorzystnym traktowaniem

Ważną zmianą wprowadzoną w Kodeksie pracy jest zwiększenie ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik będzie miał prawo do ochrony przed dyskryminacją lub innymi formami niekorzystnego traktowania ze strony pracodawcy w związku z korzystaniem z przysługujących mu praw pracowniczych. Pracodawcy będą musieli przestrzegać tych zasad i w przypadku naruszenia będą narażeni na sankcje prawne.

Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny

Kolejną istotną zmianą dotyczącą umów o pracę jest zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny. Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik może być zatrudniony na okres próbny tylko jeden raz u tego samego pracodawcy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku umowy na czas określony o długości krótszej niż 3 miesiące okres próbny będzie mógł wynosić maksymalnie 1/3 czasu trwania umowy, a w przypadku umowy na czas określony o długości dłuższej niż 3 miesiące - nie dłużej niż 3 miesiące.

Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy to kolejna ważna zmiana wprowadzona do Kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik będzie miał prawo do wykonywania innej pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy jednocześnie z zatrudnieniem u swojego dotychczasowego pracodawcy.

Jak wdrożyć pracę zdalną na nowych zasadach?

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy, którzy chcą wprowadzić pracę zdalną w swojej firmie na nowych zasadach, powinni przede wszystkim wprowadzić regulamin pracy zdalnej, który określi warunki i zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym zasady obliczania czasu pracy, zasady dostarczania narzędzi pracy, a także zasady kontroli czasu pracy. W ramach wdrażania nowych regulacji pracodawcy powinni także przeprowadzić szkolenia dla swoich pracowników, które pozwolą na dokładne zrozumienie zasad i zasadniczych różnic między pracą zdalną a pracą wykonywaną w siedzibie pracodawcy.

Udostępnij: