Zmiany w zasiłkach socjalnych w 2024 roku

W 2024 roku nastąpiły zmiany w wysokości świadczeń socjalnych, dostępnych za pośrednictwem MOPS dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Aby ubiegać się o wsparcie, konieczne jest złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Zmianie uległy niektóre kwoty dotyczące świadczeń.

Świadczenie socjalne, znane również jako zasiłek stały, przeznaczone jest dla osób doświadczających trudności finansowych i życiowych. O przyznanie wsparcia ubiegać się można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Kto może skorzystać ze świadczenia socjalnego i jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z informacjami od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, prawo do świadczenia socjalnego przysługuje dorosłym osobom, które samotnie prowadzą gospodarstwo domowe i są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, pod warunkiem, że ich dochody nie przekraczają ustalonego limitu dochodowego. Prawo to rozciąga się również na dorosłe osoby w rodzinie, które nie są zdolne do pracy, jeśli ich dochód oraz dochód na członka rodziny są niższe od ustalonego limitu dochodowego dla rodziny.

Proces składania wniosku o wsparcie obejmuje dostarczenie nie tylko formularza wniosku, dostępnego stacjonarnie lub online, ale także dokumentów takich jak:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy;
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak prawa do emerytury lub renty;
  • w przypadku domowników - zaświadczenie o dochodach;
  • zaświadczenie o dochodach osoby wnioskującej.

Pracownicy MOPS, po otrzymaniu wniosku, przeprowadzają wywiad środowiskowy w celu oceny sytuacji finansowej i życiowej wnioskodawcy.

Jakie są aktualne stawki świadczeń socjalnych i kryteria dochodowe?

W 2024 roku ustawodawstwo określiło nowe stawki świadczeń socjalnych, jak wskazuje ustawa z 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest obliczany jako różnica między 130% kryterium dochodowego a faktycznym dochodem wnioskodawcy, z maksymalną kwotą 1000 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej. Dla członków rodziny zasiłek jest obliczany analogicznie, z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny.

ZOBACZ TAKŻE: Zasiłek socjalny coraz wyższy

W 2024 roku wprowadzono również minimalną kwotę świadczenia w wysokości 100 zł, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu z poprzednim minimum 30 zł. Zmieniono także zasadę obliczania świadczenia z 100% na 130% kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość świadczenia wzrosła z 719 zł do 1000 zł.

Kryteria dochodowe pozostały bez zmian- dla osoby samotnie gospodarującej wynoszą 776 zł, a dla osoby w rodzinie - 600 zł. Dochód rozumiany jest jako suma miesięcznych przychodów z miesiąca miesiąca złożenia wniosku lub, w przypadku utraty źródła dochodu, miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wlicza się do niego wszelkie przychody, niezależnie od ich pochodzenia, chyba że przepisy stanowią inaczej. Należy jednak odjąć od nich miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym, koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ubezpieczenie społeczne według odrębnych przepisów oraz wydatki na alimenty na rzecz innych osób.

Zdjęcie Zmiany w zasiłkach socjalnych w 2024 roku #1

Podsumowując, zmiany w przepisach dotyczących zasiłku socjalnego w 2024 roku wprowadziły nowe kryteria i zasady przyznawania wsparcia. Osoby w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, które spełniają kryteria dochodowe, mogą ubiegać się o pomoc, składając odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w lokalnym MOPS. Zwiększenie minimalnej i maksymalnej kwoty zasiłku ma na celu lepsze dostosowanie wsparcia do potrzeb osób najbardziej potrzebujących.

Udostępnij: