ZUS wypłaci 1588 zł miesięcznie - Nie przegap terminu do 30 września

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. Przysługuje ono dzieciom i młodzieży w wieku od 16 do 25 lat, pod warunkiem kontynuowania nauki. Nie zapomnij, że termin składania wniosków o przyznanie renty rodzinnej wygasa z końcem września. Dlatego warto zadbać o to, aby wniosek został złożony na czas, aby uniknąć utraty tego świadczenia za wrzesień

ZUS wypłaci 1588 zł miesięcznie - Nie przegap terminu do 30 września

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. Przysługuje ono dzieciom i młodzieży w wieku od 16 do 25 lat, pod warunkiem kontynuowania nauki. Nie zapomnij, że termin składania wniosków o przyznanie renty rodzinnej wygasa z końcem września. Dlatego warto zadbać o to, aby wniosek został złożony na czas, aby uniknąć utraty tego świadczenia za wrzesień.

Renta rodzinna: kto jest uprawniony do świadczenia?

Renta rodzinna jest istotnym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu. Stanowi ona ważne wsparcie dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu utraty jednego z rodziców. Jednak aby zrozumieć, kto i w jakich okolicznościach może otrzymać rentę rodzinną, warto bliżej przyjrzeć się jej szczegółom.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom, jednak wiek dziecka ma kluczowe znaczenie. Ogólna zasada jest taka, że rentę rodzinna można otrzymywać do ukończenia 16 roku życia. Jednak istnieje ważna wyjątkowa sytuacja, która pozwala na przedłużenie tego świadczenia do ukończenia 25.roku życia.

Aby to możliwe było, dziecko musi kontynuować naukę w szkole lub na studiach do tego wieku.

W praktyce oznacza to, że jeśli młoda osoba utraciła jednego z rodziców i jednocześnie spełnia kryterium kontynuacji nauki, może otrzymywać rentę rodzinną do 25. roku życia. To ważne wsparcie finansowe, które pomaga w pokryciu kosztów życia i edukacji.

Jednak zanim zostanie przyznana renta rodzinna, konieczne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu, zazwyczaj do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Termin składania wniosków jest istotny, a opóźnienie może skutkować utratą świadczenia za określony okres. Dlatego ważne jest, aby świadomie podejść do tego procesu i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oczywiście, istnieją wyjątki od tej ogólnej reguły. Jednym z nich jest sytuacja, w której dziecko staje się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia. W takim przypadku renta rodzinna po zmarłym rodzicu jest przyznawana, niezależnie od wieku dziecka. Dodatkowo, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole przed ukończeniem 25 roku życia, również może otrzymać rentę rodzielną, bez względu na swój wiek.

Jak określana jest wysokość rent rodzinnych?

Renta rodzinna wynosi:

  • 85 proc. świadczenia zmarłego - w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba

  • 90 proc. tego świadczenia, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są 2 osoby

  • 95 proc. świadczenia zmarłego, gdy do renty rodzinnej uprawnione są minimum 3 osoby

Przy czym wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż minimalna emerytura w danym roku, czyli 1588,44 zł w 2023 roku.

Warunki dochodowe a renta rodzinna

Studenci otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mogą również osiągać dodatkowy dochód, jednak istnieją określone limity dochodów. Przekroczenie tych progów dochodowych może skutkować zmniejszeniem wysokości renty rodzinnej lub nawet jej zawieszeniem

  • wysokość renty zostanie zmniejszona, gdy student osiągnie przychód wynoszący co najmniej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie on wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia

  • wypłata renty zostanie całkowicie zawieszona, gdy zarobki przekroczą wysokość 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Termin składania wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zbliża się termin złożenia wniosków o przyznanie renty rodzinnej dla uczących się osób, zwłaszcza dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Koniecznie należy złożyć wniosek, potwierdzający kontynuację nauki, przed upływem terminu, który mija 30 września. Spóźnienie się z złożeniem wniosku, na przykład złożenie go w październiku, spowoduje utratę prawa do renty rodzinnej za wrzesień.

Tegoroczni maturzyści, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, powinni złożyć wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej i dołączyć do niego zaświadczenie z uczelni potwierdzające ich przyjęcie na studia do 30 września 2023 roku. Następnie, do końca października, nowi studenci będą zobowiązani dostarczyć do ZUS zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające rozpoczęcie studiów.

Sytuacja studentów kontynuujących naukę jest nieco inna - oni mają czas na złożenie wniosku i dostarczenie zaświadczenia o dalszym uczeniu się do końca października.

W przypadku przerwania nauki istotne jest, aby uczeń lub student korzystający z renty rodzinnej niezwłocznie powiadomił o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS regularnie monitoruje kontynuację edukacji, dlatego ważne jest, aby dostarczyć aktualne informacje. Jeśli renta rodzinna zostanie wypłacona osobie, która nie spełnia już warunków do jej otrzymania, będzie zobowiązana do jej zwrotu wraz z odsetkami.

 

 

 

 

 

Udostępnij: