Zdobądź 4400 złotych na wsparcie studiów! Sprawdź, kto może ubiegać się o pomoc i jak złożyć podanie

Osoby, które zamierzają podjąć studia wyższe, mogą skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Oto warunki otrzymania dodatkowych środków na edukację.

Zdobądź 4400 złotych na wsparcie studiów! 

Osoby, które zamierzają podjąć studia wyższe, mogą skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Oto warunki otrzymania dodatkowych środków na edukację.

Środki na realizację kształcenia

Dofinansowanie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, które zamierzają rozpocząć naukę na:

 • poziomie studiów wyższych,

 • poziomie szkół policealnych,

 • poziomie kolegiów,

 • lub dla tych, którzy planują rozpocząć przewód doktorski.

Dla kogo jest przewidziane dofinansowanie?

Dofinansowanie jest dostępne dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które spełniają następujące kryteria:

 • są studentami szkoły wyższej, szkoły policealnej lub kolegium.

 • prowadzą otwarty przewód doktorski (z wyłączeniem studiów doktoranckich).

Jak wygląda wsparcie?

Dofinansowanie stanowi wsparcie na rzecz zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym.

Może ono obejmować:

 • czesne lub opłaty za naukę,

 • koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego,

 • pokrycie innych wydatków związanych z kształceniem (dla uczniów szkół policealnych i studentów)

Jaka jest kwota dofinansowania?

Przyznawane dofinansowanie obejmuje następujące maksymalne kwoty:

 • do 1100 złotych – dla osób uczących się w kolegium lub szkole policealnej,

 • do 1560 złotych – dla pozostałych uczących się,

 • do 4400 złotych – na pokrycie kosztów przewodu doktorskiego,

 • dofinansowanie na czesne – równowartość opłat za naukę.

Podane kwoty stanowią maksymalne możliwe dofinansowanie na semestr lub półrocze objęte wsparciem.

Moduł II: jak z niego skorzystać?

Ten moduł jest przeznaczony dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które muszą spełnić oba następujące warunki:

 • uzyskanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności podczas uczestnictwa w programie, o którym mowa w punkcie 1, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – po pierwszym semestrze nauki.

 • uczestnictwo w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie o nazwie „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, przy czym w tym przypadku muszą posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Kiedy złożyc stosowne dokumenty?

Podanie należy złożyć w toku obowiązywania danego roku akademickiego, na który składa się wniosek. Można ubiegać się o zwrot kosztów czesnego w trakcie trwania danego roku akademickiego – nie jest to możliwe po zakończeniu semestru.

Nabór wniosków na rok akademicki 2023/2024 rozpoczął się 1 marca 2023 roku i będzie trwał do 10 października 2023 roku.

Udostępnij: