Nowa era budowy domu: rewolucja w gminach zapowiada wielkie zmiany!

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Nowa era budowy domu: rewolucja w gminach zapowiada wielkie zmiany!

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. To ważne wydarzenie, które wprowadza zmiany w kształtowaniu przestrzeni w Polsce. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 24 lipca 2023 roku, a część jej przepisów zaczęła obowiązywać już 24 września 2023 roku, podczas gdy inne zmiany zostaną wdrożone dopiero w roku 2026.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zmiany?

Nowe przepisy wprowadzone w wyniku ustawy z 7 lipca 2023 r. mogą wpłynąć na osoby planujące budowę na terenach, które wcześniej nie były objęte planami miejscowymi. Jednym z istotnych aspektów tych zmian jest możliwość ustanawiania przez gminy minimalnych odległości od działek do różnych instytucji, takich jak szkoły czy przychodnie zdrowia. Spełnienie tych nowych kryteriów może być wymagane, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

W kontekście wprowadzonych zmian w prawie planowania przestrzennego istnieje okres przejściowy do 2026 roku, podczas którego gminy będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia planu ogólnego. W tym czasie, w przypadku braku takiego planu, decyzje dotyczące warunków zabudowy nadal mogą być wydawane na podstawie istniejących zasad, choć z pewnymi ograniczeniami, takimi jak zmienione kryteria określania obszaru analizowanego.

Nawet po 2026 roku, w przypadku gdy gmina nie ustali obszaru uzupełnienia zabudowy w ramach planu ogólnego, istnieje ograniczenie, które może uniemożliwić uzyskanie wuzetki. To ważne informacje dla inwestorów i osób planujących nowe projekty budowlane, ponieważ te zmiany mogą wpłynąć na możliwość realizacji inwestycji w niektórych lokalizacjach.

Decyzje WZ a nowe regulacje

Dla osób, które już rozpoczęły budowę przed wejściem w życie nowelizacji, istnieje ważna informacja - decyzje o warunkach zabudowy (WZ), które były prawomocne przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zachowują swoją ważność. To oznacza, że na ich podstawie można kontynuować proces budowy zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Jeśli na terenie działki obowiązuje plan miejscowy, to również nie powinno być problemu, ponieważ ten plan zachowuje swoją moc.

Jednak warto zaznaczyć, że nowe regulacje mogą wprowadzać pewne utrudnienia dla inwestorów, szczególnie w tych miejscach, gdzie gminy nie ustalą obszarów uzupełnienia zabudowy w nowych planach ogólnych. Niemniej jednak istnieje wiele wyjątków i specjalnych przypadków, które mogą umożliwić kontynuację budowy, nawet w obliczu nowych regulacji. Dla inwestorów istnieje wiele opcji do zrozumienia i rozważenia, aby znaleźć rozwiązania dostosowane do konkretnych sytuacji.

Nowelizacja ustawy: najważniejsze punkty

W kontekście nowych przepisów, rozpoczęcie inwestycji na terenach, które wcześniej nie były objęte planami miejscowymi, może napotkać pewne trudności. W szczególności, gminy mają teraz możliwość ustalania minimalnych odległości od instytucji takich jak szkoły czy przychodnie, co może stanowić przeszkodę w planowaniu budowy.

Jednym z kluczowych zadań gmin jest opracowanie planu ogólnego, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To ważne wyzwanie dla gmin, ponieważ plan ogólny będzie stanowił podstawę dla nowych regulacji przestrzennych. Jest to proces, który będzie wprowadzany stopniowo do roku 2026 i który ma na celu lepsze kształtowanie przestrzeni w Polsce.

W ramach nowego planu, gminy zyskują możliwość ustalania standardów dostępności do różnych placówek i usług, takich jak szkoły, tereny zieleni, żłobki, biblioteki, poczty, apteki itd.

Jeśli gmina wprowadzi nowe standardy, osoby planujące budowę będą musiały dostosować się do nowych wymogów odnośnie odległości od wymienionych placówek. To może wpłynąć na lokalizację i projektowanie przyszłych inwestycji.

Reforma dotyczy planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje wydane przed wejściem w życie nowelizacji zachowują swoją moc, co oznacza, że budowa może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

Po wejściu w życie nowych przepisów, osoby starające się o uzyskanie warunków zabudowy będą musiały spełniać wymogi nowego aktu, a po 2026 roku tylko wtedy, gdy gmina uchwali odpowiedni plan. To oznacza, że proces uzyskania warunków zabudowy będzie podlegał nowym regulacjom, co może wpłynąć na sposób planowania przyszłych inwestycji.

Warto zaznaczyć, że pewne rodzaje inwestycji, takie jak budowa obiektów liniowych czy instalacje odnawialnych źródeł energii, zostały wyłączone z niektórych nowych regulacji. Oznacza to, że dla tych konkretnych inwestycji będą obowiązywać specjalne zasady i wyjątki, co może wpłynąć na proces ich planowania i realizacji.

Udostępnij: