Nowy program "Aktywnie w domu" od października 2024: Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców

W październiku 2024 roku w życie wejdzie nowy rządowy program „Aktywny Rodzic”, mający na celu wsparcie rodziców i opiekunów dzieci w różnorodnych aspektach ich życia. Jednym z kluczowych elementów tego programu będzie panel „Aktywnie w domu”, który zastąpi dotychczasowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Nowe świadczenie ma wprowadzić szereg istotnych zmian, które przybliżymy w niniejszym artykule.

Program “Aktywnie w domu” jest jednym z trzech elementów zawierających się w programie “Aktywny rodzic”. Ma on za zadanie wspierać rodziców wychowujących swoje dzieci w domowym środowisku. Świadczenie to zastąpi dotychczasowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, wprowadzając istotne zmiany w zakresie dostępności i warunków otrzymywania wsparcia finansowego.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Aktywnie w domu” będzie przysługiwało: matce albo ojcu lub opiekunowi. Kluczową zmianą w stosunku do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego jest fakt, że nowe świadczenie będzie przysługiwało już od pierwszego dziecka w rodzinie, co stanowi istotne rozszerzenie wsparcia.

Ile można otrzymać?

Rodzice będą mogli otrzymać 500 złotych miesięcznie w ramach programu „Aktywnie w domu”. Świadczenie to będzie wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, aż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 3. rok życia. Dzięki temu rodzice mogą liczyć na długoterminowe wsparcie w kluczowym okresie rozwoju dziecka.

Kryteria przyznawania świadczenia

Jednym z najważniejszych aspektów programu „Aktywnie w domu” jest jego dostępność. Świadczenie to będzie przysługiwało bez względu na osiągany dochód rodziny, co oznacza, że wszyscy rodzice spełniający podstawowe warunki będą mogli z niego skorzystać. Ponadto, aktywność zawodowa rodziców lub opiekunów nie będzie warunkiem uzyskania prawa do tego świadczenia.

Specjalne przypadki

W przypadku opieki naprzemiennej, rozwodu lub separacji, kwotę świadczenia „Aktywnie w domu” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy przysługującej kwoty. Świadczenie to nie będzie jednak wypłacane w sytuacjach, gdy:

  • Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
  • Rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej
  • Na to samo dziecko zostało przyznane świadczenie „Aktywni Rodzice w Pracy” lub „Aktywnie w Żłobku”
  • Członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej
 

Kontrola i wydatkowanie środków

W przypadku marnotrawienia środków lub ich niewłaściwego wydatkowania, świadczenie może być w całości lub w części przekazywane rodzicom w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Decyzje te będą podejmowane przez kierownika ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych.

Nowy program „Aktywnie w domu” w ramach szeroko zakrojonego projektu „Aktywny Rodzic” ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla rodziców wychowujących dzieci w domu. Dzięki temu rodziny mogą liczyć na stabilne wsparcie w kluczowym okresie życia dziecka, bez względu na ich dochód czy aktywność zawodową. To ważny krok w kierunku bardziej inkluzywnej polityki rodzinnej, która ma na celu poprawę warunków życia polskich rodzin.

Udostępnij: