Twoja dziecko nie chodzi do szkoły? Uważaj, możesz zapłacić 50 tysięcy grzywny!

Nadchodzi początek nowego roku szkolnego, co sprawia, że istotne jest przybliżenie kwestii związanych z długotrwałą nieobecnością ucznia w placówce edukacyjnej. Warto zaznaczyć, że rodzice mogą być obarczeni wysoką grzywną w takich przypadkach.

50 tysięcy złotych grzywny za nieobecność dziecka w szkole?

Nadchodzi początek nowego roku szkolnego, co sprawia, że istotne jest przybliżenie kwestii związanych z długotrwałą nieobecnością ucznia w placówce edukacyjnej. Warto zaznaczyć, że rodzice mogą być obarczeni wysoką grzywną w takich przypadkach.

Jak długo trwa obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Polsce

W Polsce, przestrzeganie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest regulowane przez różne akty prawne, z głównym naciskiem położonym na Ustawę o systemie oświaty.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko osiąga 7 lat, i trwa aż do ukończenia szkoły podstawowej. Praktycznie oznacza to, że dzieci w wieku od 7 do 15 lat muszą uczęszczać do szkoły.

Obowiązek szkolny oznacza jednak ukończenie jedynie szkoły podstawowej. Później następuje obowiązek nauki, który stanowi dalszy etap kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub u pracodawcy. Gdy jednak uczeń zyska pełnoletniość, nie będzie zobowiązany do chodzenia do szkoły i kontynuowania nauki.

Obowiązek nauki w Polsce trwa aż do osiągnięcia 18 roku życia. To oznacza, że po ukończeniu szkoły podstawowej, młodzież jest zobligowana do kontynuacji edukacji, na przykład w szkole średniej lub poprzez zdobywanie zawodowych umiejętności.

Długotrwała nieusprawiedliwiona absencja

Przepisy stanowią jednoznacznie, że uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego, gdy jego nieobecność w danym miesiącu przekracza 50% i nie została usprawiedliwiona.

Niezachowanie obowiązku szkolnego lub nauki może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych, w tym możliwości nałożenia kar na rodziców.

Kara grzywny może wynosić 50 tysięcy złotych

Gdy uczeń długo i nieusprawiedliwione nieobecny (50%), dyrektor szkoły poinformuje rodziców o zaistniałej sytuacji i poinformuje ich o możliwych konsekwencjach niewypełnienia obowiązku szkolnego.

Jeśli nie nastąpi żadna reakcja, szkoła skontaktuje się z gminą w celu uruchomienia procesu egzekucji.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustala, że jednorazowo kara za niechodzenie do szkoły może wynosić 10 tys. zł, a w sumie maksymalnie 50 tys. zł.

Sprawa może być przekazana sądowi

W ekstremalnych przypadkach, gdy inne środki interwencji okazują się nieskuteczne, istnieje możliwość kierowania sprawy do sądu. To może skutkować pociągnięciem rodziców lub opiekunów prawnie do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Interwencja pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni mają możliwość interwencji, oceniając sytuację rodziny i poziom opieki nad dzieckiem.

Zawieszenie praw rodzicielskich

W skrajnych przypadkach, niezachowanie obowiązku szkolnego może być jednym z argumentów przemawiających za zawieszeniem praw rodzicielskich.

Udostępnij: