Świadczenia dla rodziców w roku szkolnym 2024/2025! Ponad 1600 złotych na dziecko!

Rodzicom przygotowano zestaw świadczeń finansowych, mających na celu wsparcie ich budżetów w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym 2024/2025. Suma najczęściej wykorzystywanych świadczeń sięga aż 1500 złotych, dostępnych już na samym początku roku szkolnego. O jakich świadczeniach mowa?

Kompleksowy zestaw świadczeń finansowych, z jakiego mogą skorzystać rodzice, ma na celu ulżenie ich budżetom w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym 2024/2025. W ramach tego pakietu można otrzymać wsparcie na różne potrzeby związane z edukacją dzieci.

Więcej niż 1600 złotych na dziecko

Po zsumowaniu wymienionych świadczeń rodzice otrzymają łączną kwotę w wysokości 1630 złotych na początek roku szkolnego 2024/2025.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w świadczeniu dla radziców!? Dodatkowe 1000 zł również na piwersze dziecko i to co miesiąc!

Ta wszechstronna pomoc finansowa stanowi istotne wsparcie dla rodzin, umożliwiając pokrycie różnorodnych kosztów związanych z edukacją i codziennym funkcjonowaniem dzieci w szkole.

Obejmuje to:

 • 800 złotych z tytułu jednorazowej pomocy w wysokości 800 zł

 • zasiłek rodzinny w wysokości 124 zł

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł

 • dodatek za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania w wysokości 113 zł

 • świadczenie Dobry Start w wysokości 300 złotych

Program Rodzina 800 plus

Program Rodzina 800+ stanowi solidny fundament finansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi. Każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia ma prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 800 złotych, niezależnie od dochodu rodziny.

Aby zapewnić ciągłość wypłat tego świadczenia, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres rozliczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego 2024 roku, a wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku. Dzięki temu programowi rodziny mogą otrzymać stabilne wsparcie finansowe na potrzeby swoich dzieci.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny stanowi częściowe wsparcie w pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka. Jego wysokość zależy od wieku dziecka:

 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

100 złotych dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego

Łączne dofinansowanie na wyprawkę szkolną dla uczniów wynosi 400 złotych i składa się z dwóch świadczeń:

 • Dobry Start” – dodatek w wysokości 300 złotych

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek w wysokości 100 złotych

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest przeznaczony dla rodzin, które otrzymują zasiłek rodzinny. Ten dodatek w wysokości 100 złotych jest wypłacany jednorazowo.

Zdjęcie Świadczenia dla rodziców w roku szkolnym 2024/2025! Ponad 1600 złotych na dziecko! #1

Aby otrzymać dodatek na rok szkolny 2024/2025, należy złożyć wniosek do 31 października 2024 roku.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Samotne wychowywanie dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka jest świadczeniem dodatkowym dla rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dziecko, którzy nie otrzymują świadczeń alimentacyjnych za dziecko, oraz dla osób uczących się do ukończenia 24. roku życia, których obydwoje rodzice są zmarli.

Aby otrzymać ten dodatek, obowiązuje kryterium dochodowe, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 674 złotych.

Świadczenie wynosi 193 złote na jedno dziecko, a suma dla wszystkich dzieci nie może przekroczyć 386 złotych.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, faktycznemu opiekunowi dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, oraz pełnoletnim do 24. roku życia. Ważne jest, że dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwójkę dzieci. Dodatek ten jest przyznawany po przyznaniu zasiłku rodzinnego.

Nauka poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, który można otrzymać spełniając kryterium dochodowe.

Świadczenie może być pobierane przez 10 miesięcy w roku, w okresie nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wysokość dodatku wynosi:

 • 113 złotych, jeśli uczeń zamieszkuje w miejscowości innej niż miejsce nauki (szkoła)

 • 69 złotych, jeśli uczeń dojeżdża do szkoły z innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania

Dodatek ten ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania, zapewniając wsparcie finansowe rodzinom w trakcie nauki ich dzieci.

Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia przez niego 20 roku życia, a dla dzieci niepełnosprawnych - do 24 roku życia.

Rodzice mają swobodę w wydawaniu tych środków, mogąc je przeznaczyć na różne potrzeby swoich dzieci, takie jak zakup ubrań, opłacenie dodatkowych zajęć, podręczniki czy przybory szkolne.

Należy pamiętać, że świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Program rządowy nie obejmuje także studentów, jednak od 2019 roku wsparcie z programu przysługuje uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek o wypłatę świadczenia może być złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka wyłącznie drogą online. Termin składania wniosków to zazwyczaj od 1 lipca do 30 listopada, a osoby, które złożą wniosek do 31 sierpnia 2024 roku, mogą otrzymać pieniądze do 30 września.

Warto zaznaczyć, że świadczenie jest wypłacane bez względu na dochód rodziny, co oznacza brak kryterium dochodowego.

Udostępnij: