Dodatkowe 1 tysiąc złotych dla rodzin od lipca 2024!

Od lipca 2024 roku rząd ma zamiar wprowadzić nowe wsparcie finansowe dla wybranej grupy rodzin. Beneficjentami tego wsparcia będą głównie zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby zarządzające rodzinnymi domami dziecka, co łącznie stanowi blisko 3 tysiące osób.

Tysiąc złotych dla rodzin

W ramach nowelizacji dwóch ustaw - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Rada Ministrów przyjęła projekt, który zakłada wypłatę dodatków w wysokości 1000 złotych brutto. Inicjatywa ta pochodzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu dodatkowe wsparcie zawodowych opiekunów.

Dodatek finansowy dla rodzin od 1 lipca 2024

Począwszy od 1 lipca 2024 roku, planowane jest wprowadzenie dodatkowych świadczeń, z których skorzysta około 2900 osób. Aby sfinansować to przedsięwzięcie, zdecydowano o zwiększeniu środków z Funduszu Pracy z 40 milionów złotych do 85 milionów złotych. Nowe regulacje mają zostać wprowadzone w życie dwa tygodnie po ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rodzina zastępcza w Polsce

Rodzina zastępcza to specjalna forma opieki nad dziećmi, która polega na tymczasowym lub stałym przyjęciu do rodziny dziecka, które z różnych przyczyn nie może być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. W rodzinie zastępczej dzieci znajdują dom, opiekę, wsparcie emocjonalne oraz warunki do wszechstronnego rozwoju. Rodzice zastępczy, podejmując się tej odpowiedzialnej roli, zobowiązują się do zapewnienia dziecku miłości, bezpieczeństwa i stabilizacji, jak również do wspierania go w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym. Rodziny zastępcze mogą być różnego typu – od rodziny zastępczej spokrewnionej, przez rodzinę zastępczą niezawodową, aż po zawodową rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka. Celem tej formy opieki jest zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków do życia, do czasu, gdy możliwe będzie jego powrót do rodziny biologicznej lub, w niektórych przypadkach, adopcja.

Zdjęcie Dodatkowe 1 tysiąc złotych dla rodzin od lipca 2024! #1

W Polsce rodziny zastępcze, pełniące niezwykle ważną rolę w zapewnianiu opieki i wsparcia dzieciom pozbawionym możliwości wychowania w biologicznych rodzinach, mogą liczyć na szereg przywilejów i form wsparcia. Przywileje te mają na celu nie tylko ułatwienie rodzicom zastępczym sprawowania opieki nad dziećmi, ale także zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Do głównych form wsparcia należą:

  • Wynagrodzenie: Rodziny zastępcze otrzymują miesięczne wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad dzieckiem. Kwota ta zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz od rodzaju rodziny zastępczej (zawodowa, niezawodowa, spokrewniona).
  • Dodatki i świadczenia: Oprócz wynagrodzenia, rodzice zastępczy mogą otrzymywać dodatki na pokrycie specjalnych potrzeb dziecka, takich jak leczenie, rehabilitacja, edukacja czy rozwój pasji i zainteresowań dziecka.
  • Szkolenia i doradztwo: Rodziny zastępcze mają dostęp do szkoleń oraz konsultacji z psychologami, pedagogami i innymi specjalistami. Celem tych działań jest wsparcie rodziców zastępczych w ich roli oraz zapewnienie im narzędzi niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem.
  • Ubezpieczenie: Rodzice zastępczy oraz dzieci znajdujące się pod ich opieką są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.
  • Wsparcie prawne: Rodziny zastępcze mogą korzystać z pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego.
  • Grupy wsparcia: Dostęp do grup wsparcia i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami zastępczymi to kolejna forma wsparcia, która umożliwia dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz wzajemne motywowanie się.
  • Preferencje w zatrudnieniu: W niektórych przypadkach, rodzice zastępczy mogą korzystać z preferencji w zatrudnieniu, np. w ramach pracy w ośrodkach wsparcia rodziny.
  • Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa: Rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, co jest szczególnie ważne w przypadku rodzin, które decydują się na opiekę nad większą liczbą dzieci.

Rodzina zastępcza, jako forma pieczy zastępczej, jest ważnym elementem systemu opieki nad dziećmi w Polsce. Przywileje i wsparcie, z których mogą korzystać rodziny zastępcze, mają na celu stworzenie możliwie najlepszych warunków do wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz zapewnienie im stabilności i poczucia bezpieczeństwa.

 

Udostępnij: