Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Benedictus qui venit in nomine Dominibłogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oculum pro oculo, dentem pro denteoko za oko, ząb za ząb.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Asinus ad lyramosioł przy lirze;pasuje jak wół do karety.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui non est adversum vos, pro vobis estkto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ne sutor supra crepidam iudicetniech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sus Minervam docetświnia poucza Minerwę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More antiquostarym obyczajem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Felix culpaszczęśliwa wina.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cucullus non facit monachumkaptur nie czyni mnicha.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Periculum in moraniebezpieczeństwo w zwłoce.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep